اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

برند یا علامت تجاری چقدر اعتبار دارند

Collapse
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • برند یا علامت تجاری چقدر اعتبار دارند

  طبق ماده ی 2 ق.ث.ع.و.ا در قوانین ایران، مالک علامت تجاری فقط کسی است که آن را ثبت کرده. به همین دلیل برای هرگونه تصمیم برای برند، باید فقط خود او اقدام کند. مدت اعتبار علامت ثبت شده طبق ماده 14 قانون ثبت علائم تجاری، ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی مشکلی ندارد. علامت ثبت شده در ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار می گیرد و مدت اعتبار ثبت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند هر ده سال به ده سال تقاضای تجدید ثبت علامت را بنماید.
  ماده ی 20 آیین نامه ثبت علائم مقرر می دارد: هر صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید نماید.
  تقاضای تجدید ثبت باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. تجدید ثبت با تادیه همان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت علامت مقرر است.
  تجدید ثبت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت علائم به عمل خواهد آمد. هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کلاَ رعایت شود. تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.
  اداره ثبت برای ثبت علامت ها و هر طبقه محصول طبق تعرفه مقرر حق الثبت دریافت می دارد و علاوه بر آن برای هر نمونه اظهارنامه و آگهی هایی که باید منتشر شود مبالغی به عنوان هزینه قبلاَ از متقاضی ثبت اخذ می کند.
  انقضاء اعتبار علامت تجاری:
  در صورتی که مدت اعتبار علامت تجاری منقضی شده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود بنابراین در صورتی که مالک نسبت به تمدید ثبت آن با توجه به قوانین و مقررات مربوطه اقدام نکند، دیگر حقی نسبت به آن علامت تجاری ندارد و در این مورد هر ذینفعی می تواند علامت یاد شده را به نام خود ثبت کند و مالک قبلی علامت در این خصوص اولویتی ندارد.اشخاص ذینفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.
  ضمناَ چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلا استفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید.
  ثبت علامت فکر برتر
صبر کنید ..
X