کف پای صاف (Flat Foot) :

کف پای صاف از بیماری های شایع ارتوپدی است. در این بیماری قوس طولی پا کاهش یافته و در...