اتاق مشترک بازرگانی:
اتاق بازرگانی تشکلاتی است که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع...