چگونگی رجیستر کردن گوشی های مسافرتی (طرح رجیستری)

طرح رجیستری با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات...