DRS چیست ؟

Distributed Resource Scheduler یا به اختصار DRS ابزاری است که وضعیت هاست های فیزیکی ما...