فاکتور های زیادی برای پرورش و نگه داری گیاه هست. میزان و دفعات آبیاری، کود دهی، خاک...