مطلب جالبی بود .داشتم مطلبتون رو میخوندم، یاد یک سایت دیگه ای افتادم که توش انواع عطرها...