پارک ملی قوبوستان که در سایت میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است یک مکان دیدنی و...