درود
در ویدیو ملاحظه میکنید که به سادگی هر چه تمام ضدباجگیر امن پرداز توسط آسیب...