رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

roozbeh.rahmani

عضو
 • تعداد ارسال ها

  4
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 معمولی

درباره roozbeh.rahmani

 • درجه
  �عالیت 0%

Converted

 • تیم باشگاهی ایرانی مورد علاقه
  irankhodro

Converted

 • تیم باشگاهی اروپایی مورد علاقه
  arsenal

Converted

 • سیمکارت
  091

Converted

 • جنسیت شما
  مرد

Converted

 • گوشی موبایل شما
  htc-desire-v
 1. [TABLE=border: 2] [TR] [TD=width: 208]1[/TD] [TD=width: 208]be[/TD] [TD=width: 208]بودن (??عل کمکی)[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]2[/TD] [TD=width: 208]have[/TD] [TD=width: 208]داشتن (??عل کمکی)[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]3[/TD] [TD=width: 208]do[/TD] [TD=width: 208]انجام دادن / کردن (??عل کمکی)[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]4[/TD] [TD=width: 208]say[/TD] [TD=width: 208]گ??تن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]5[/TD] [TD=width: 208]go[/TD] [TD=width: 208]ر??تن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]6[/TD] [TD=width: 208]can[/TD] [TD=width: 208]توانستن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]7[/TD] [TD=width: 208]get[/TD] [TD=width: 208]گر??تن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]8[/TD] [TD=width: 208]would[/TD] [TD=width: 208](??عل کمکی)[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]9[/TD] [TD=width: 208]make[/TD] [TD=width: 208]ساختن / درست کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]10[/TD] [TD=width: 208]know[/TD] [TD=width: 208]دانستن / شناختن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]11[/TD] [TD=width: 208]will[/TD] [TD=width: 208](??عل کمکی)[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]12[/TD] [TD=width: 208]think[/TD] [TD=width: 208]??کر کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]13[/TD] [TD=width: 208]take[/TD] [TD=width: 208]گر??تن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]14[/TD] [TD=width: 208]see[/TD] [TD=width: 208]دیدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]15[/TD] [TD=width: 208]come[/TD] [TD=width: 208]آمدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]16[/TD] [TD=width: 208]could[/TD] [TD=width: 208]توانستن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]17[/TD] [TD=width: 208]want[/TD] [TD=width: 208]خواستن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]18[/TD] [TD=width: 208]look[/TD] [TD=width: 208]نگاه کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]19[/TD] [TD=width: 208]use[/TD] [TD=width: 208]است??اده کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]20[/TD] [TD=width: 208]find[/TD] [TD=width: 208]پیدا کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]21[/TD] [TD=width: 208]give[/TD] [TD=width: 208]دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]22[/TD] [TD=width: 208]tell[/TD] [TD=width: 208]گ??تن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]23[/TD] [TD=width: 208]work[/TD] [TD=width: 208]کار کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]24[/TD] [TD=width: 208]may[/TD] [TD=width: 208]ممکن بودن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]25[/TD] [TD=width: 208]should[/TD] [TD=width: 208]اجبار داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]26[/TD] [TD=width: 208]call[/TD] [TD=width: 208]صدا کردن / تماس گر??تن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]27[/TD] [TD=width: 208]try[/TD] [TD=width: 208]تلاش کردن / امتحان کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]28[/TD] [TD=width: 208]ask[/TD] [TD=width: 208]پرسیدن / درخواست کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]29[/TD] [TD=width: 208]need[/TD] [TD=width: 208]نیاز داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]30[/TD] [TD=width: 208]feel[/TD] [TD=width: 208]احساس کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]31[/TD] [TD=width: 208]become[/TD] [TD=width: 208]تبدیل شدن / شدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]32[/TD] [TD=width: 208]leave[/TD] [TD=width: 208]ترک کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]33[/TD] [TD=width: 208]put[/TD] [TD=width: 208]قرار دادن / گذاشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]34[/TD] [TD=width: 208]mean[/TD] [TD=width: 208]منظور داشتن / معنی دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]35[/TD] [TD=width: 208]keep[/TD] [TD=width: 208]نگه داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]36[/TD] [TD=width: 208]let[/TD] [TD=width: 208]اجازه دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]37[/TD] [TD=width: 208]begin[/TD] [TD=width: 208]شروع کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]38[/TD] [TD=width: 208]seem[/TD] [TD=width: 208]به نظر رسیدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]39[/TD] [TD=width: 208]help[/TD] [TD=width: 208]کمک کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]40[/TD] [TD=width: 208]talk[/TD] [TD=width: 208]صحبت کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]41[/TD] [TD=width: 208]turn[/TD] [TD=width: 208]چرخاندن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]42[/TD] [TD=width: 208]start[/TD] [TD=width: 208]شروع کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]43[/TD] [TD=width: 208]might[/TD] [TD=width: 208]ممکن بودن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]44[/TD] [TD=width: 208]show[/TD] [TD=width: 208]نشان دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]45[/TD] [TD=width: 208]hear[/TD] [TD=width: 208]شنیدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]46[/TD] [TD=width: 208]play[/TD] [TD=width: 208]بازی کردن / نواختن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]47[/TD] [TD=width: 208]run[/TD] [TD=width: 208]دویدن / اجرا کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]48[/TD] [TD=width: 208]move[/TD] [TD=width: 208]تکان دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]49[/TD] [TD=width: 208]like[/TD] [TD=width: 208]دوست داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]50[/TD] [TD=width: 208]live[/TD] [TD=width: 208]زندگی کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]51[/TD] [TD=width: 208]believe[/TD] [TD=width: 208]اعتقاد داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]52[/TD] [TD=width: 208]hold[/TD] [TD=width: 208]نگه داشتن / گر??تن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]53[/TD] [TD=width: 208]bring[/TD] [TD=width: 208]آوردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]54[/TD] [TD=width: 208]happen[/TD] [TD=width: 208]ات??اق ا??تادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]55[/TD] [TD=width: 208]must[/TD] [TD=width: 208]اجبار داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]56[/TD] [TD=width: 208]write[/TD] [TD=width: 208]نوشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]57[/TD] [TD=width: 208]provide[/TD] [TD=width: 208]تامین کردن / تهیه کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]58[/TD] [TD=width: 208]sit[/TD] [TD=width: 208]نشستن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]59[/TD] [TD=width: 208]stand[/TD] [TD=width: 208]ایستادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]60[/TD] [TD=width: 208]lose[/TD] [TD=width: 208]از دست دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]61[/TD] [TD=width: 208]pay[/TD] [TD=width: 208]پرداختن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]62[/TD] [TD=width: 208]meet[/TD] [TD=width: 208]ملاقات کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]63[/TD] [TD=width: 208]include[/TD] [TD=width: 208]شامل بودن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]64[/TD] [TD=width: 208]continue[/TD] [TD=width: 208]ادامه دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]65[/TD] [TD=width: 208]set[/TD] [TD=width: 208]قرار دادن / تنظیم کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]66[/TD] [TD=width: 208]learn[/TD] [TD=width: 208]یاد گر??تن / آموختن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]67[/TD] [TD=width: 208]change[/TD] [TD=width: 208]تغییر دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]68[/TD] [TD=width: 208]lead[/TD] [TD=width: 208]سوق دادن / هدایت کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]69[/TD] [TD=width: 208]understand[/TD] [TD=width: 208]??همیدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]70[/TD] [TD=width: 208]watch[/TD] [TD=width: 208]تماشا کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]71[/TD] [TD=width: 208]follow[/TD] [TD=width: 208]دنبال کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]72[/TD] [TD=width: 208]stop[/TD] [TD=width: 208]نگه داشتن / متوق?? کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]73[/TD] [TD=width: 208]create[/TD] [TD=width: 208]ساختن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]74[/TD] [TD=width: 208]speak[/TD] [TD=width: 208]صحبت کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]75[/TD] [TD=width: 208]read[/TD] [TD=width: 208]خواندن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]76[/TD] [TD=width: 208]allow[/TD] [TD=width: 208]اجازه دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]77[/TD] [TD=width: 208]add[/TD] [TD=width: 208]اضا??ه کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]78[/TD] [TD=width: 208]spend[/TD] [TD=width: 208]خرج کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]79[/TD] [TD=width: 208]grow[/TD] [TD=width: 208]برزگ شدن / پرورش دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]80[/TD] [TD=width: 208]open[/TD] [TD=width: 208]باز کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]81[/TD] [TD=width: 208]walk[/TD] [TD=width: 208]قدم زدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]82[/TD] [TD=width: 208]win[/TD] [TD=width: 208]برنده شدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]83[/TD] [TD=width: 208]offer[/TD] [TD=width: 208]پیشنهاد دادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]84[/TD] [TD=width: 208]remember[/TD] [TD=width: 208]به یاد آوردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]85[/TD] [TD=width: 208]love[/TD] [TD=width: 208]دوست داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]86[/TD] [TD=width: 208]consider[/TD] [TD=width: 208]در نظر گر??تن / سنجیدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]87[/TD] [TD=width: 208]appear[/TD] [TD=width: 208]به نظر رسیدن / ظاهر شدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]88[/TD] [TD=width: 208]buy[/TD] [TD=width: 208]خریدن / باور کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]89[/TD] [TD=width: 208]wait[/TD] [TD=width: 208]منتظر ماندن / صبر کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]90[/TD] [TD=width: 208]serve[/TD] [TD=width: 208]خدمت کردن / پذیرایی کردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]91[/TD] [TD=width: 208]die[/TD] [TD=width: 208]مردن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]92[/TD] [TD=width: 208]send[/TD] [TD=width: 208]??رستادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]93[/TD] [TD=width: 208]expect[/TD] [TD=width: 208]انتظار داشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]94[/TD] [TD=width: 208]build[/TD] [TD=width: 208]ساختن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]95[/TD] [TD=width: 208]stay[/TD] [TD=width: 208]ماندن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]96[/TD] [TD=width: 208]fall[/TD] [TD=width: 208]ا??تادن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]97[/TD] [TD=width: 208]cut[/TD] [TD=width: 208]بریدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]98[/TD] [TD=width: 208]reach[/TD] [TD=width: 208]رسیدن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]99[/TD] [TD=width: 208]kill[/TD] [TD=width: 208]کشتن[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 208]100[/TD] [TD=width: 208]remain[/TD] [TD=width: 208]ماندن / باقی ماندن[/TD] [/TR] [/TABLE] ÙبساÛت Ø¢ÙÙزش Ø¢ÙÙاÛ٠٠راÛگا٠| بÛاÙÙز
 2. من خیلی وقته منتظر بازی Victoria II هستم. قرار بود ابتدای 2017 بیاد ولی نیومد و گ??تن دیرتر میاد! :( ÙبساÛت Ø¢ÙÙزش Ø¢ÙÙاÛ٠٠راÛگا٠| بÛاÙÙز
×
×
 • جدید...