رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
sinaweb

مبلغ قرارداد فصل گذشته رحمتي با سپاهان 777 ميليون تومان

پست های پیشنهاد شده

[ATTACH=CONFIG]539[/ATTACH]

 

 

به گزارش خبرگزاري ??ارس، عزير محمدي در گ??ت*وگو با برنامه تلويزيوني ورزش و مردم در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا در انتخابات آينده ??دراسيون ??وتبال براي رياست ??دراسيون ثبت نام مي*كند يا خير، اظهار داشت: با اينكه خيلي خسته شده*ام و هميشه گ??ته*ام به خودمان نمره ص??ر مي*دهم چرا كه در سازمان ليگ هنوز خيلي كارها مانده كه انجام شود، بنا دارم براي انتخابات آينده براي همين رياست سازمان ليگ كانديدا شوم.

وي در مورد اينكه ك??اشيان براي رياست ثبت نام مي*كند يا خير عنوان كرد: اين مسئله بستگي به نظر خود ك??اشيان دارد.

 

محمدي در مورد بحث سق?? قرار داد در ليگ برتر حر??ه*اي تاكيد كرد: سال گذشته پس از 2 ه??ته از نقل و انتقالات تصميم گر??تيم كه سق?? قرار داد رعايت شود اما پيش از آن تعدادي از بازيكنان و مربيان با باشگاه*ها قرار داد بسته بودند و آن قرار دادها هم اعتبار داشت. براي اينكه كار را پيش ببريم در ادامه از باشگاه*ها خواستيم سق?? را رعايت كنند و حتي تاكيد كرديم كه قرار داد*ها را بررسي مي*كنيم و اگر تخل??ي باشد به آن رسيدگي مي*كنيم.

 

رئيس سازمان ليگ ادامه داد: سال گذشته زياد روي مبلغ قرار دادها كنجكاوي نكرديم اما گ??تيم اگر بازيكني از باشگاه و يا بالعكس شكايت كند هم بازيكن و هم باشگاه را جريمه مي*كنيم و بر همين اساس خيلي از بازيكناني كه بالاي سق?? قرار داد با باشگاه به توا??ق رسيده بودند و نتوانسته بودند همه پولشان را بگيرند براي شكايت به سازمان ليگ مراجعه نكردند چرا كه نمي*خواستند يك سال محروم شوند. براي امسال به همه باشگاه* ابلاغ كرديم كه سق?? قرار داد 35 ميليون تومان است و 70 ميليون تومان هم مي*توانند پاداش دهند.

 

محمدي تصريح كرد: پاداش به اين معني نيست كه باشگاه*ها به همه بازيكنان خود اين پاداش را بدهند. هر باشگاهي هر طور كه دوست دارد مي*تواند اين پاداش را به بازيكنان بدهد. از طر??ي براي 4 باشگاهي كه در ليگ قهرمانان آسيا حضور دارند 50 ميليون تومان اضا??ه*تر در نظر گر??تيم تا بتوانند تيم قدرتمند*تري را براي مسابقات آماده كنند.

 

وي تاكيد كرد: من خودم اعتقادي به سق?? قرار داد ندارم. اين را گ??تم تا به بعضي از دوستاني كه ??كر مي*كنند اين قانون من*درآوردي است بگويم كه اين قانون را از خودمان در نياورديم. 2 سال بحراني را در ??وتبال پيش رو داريم و اگر همه كمك نكنند نمي*توانيم به باشگاه پروانه حر??ه*اي بودن بدهيم. طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي و همانطور كه در برنامه پنجم توسعه بخش ماده 13 آمده دولت نمي*تواند در ورزش حر??ه*اي به باشگاه*ها كمك كند و پرداخت هر گونه وجهي جايز نيست.

 

محمدي خاطرنشان كرد: درست است كه ليگ ما حر??ه*اي است اما قرار است 2 سال ديگر پروانه حر??ه اي بودن را براي باشگاه*ها صادر كنيم و از اول ??روردين سال 90 هم دولت حق پول به ??وتبال را نداشته است در نتيجه وضعيت بغرنجي داريم. يكي از مباحث مهم دادن پروانه حر??ه*اي به باشگاه*ها، بحث مالي است. بايد درآمد ??وتبالي باشگاه*ها بيشتر از هزينه باشد يعني دستمزدي كه به بازيكن و مربي داده مي*شود بين 20 تا 50 درصد درآمد باشد و يك ريال هم به بازيكن، مربي،* كارمند باشگاه و اداره ماليات نبايد بدهي داشته باشند.

 

رئيس سازمان ليگ با بيان اينكه اكنون 10 باشگاه ليگ برتري بدهكارند ادامه داد: اگر قرار باشد به شكايت ا??رادي كه در كميته انضباطي از باشگاه*ها داشته*اند رسيدگي شود شايد از 18 باشگاه ليگ برتري ??قط 2 باشگاه بتوانند مجوز بازي بگيرند و باشگاهايي كه با بدهكاران خود تسويه نكنند برايشان كارت بازي صادر نمي*شود. با قرار دادي كه ??دراسيون با صدا و سيما امضا كرده تبليغات دور زمين، اسپانسر*هايي كه خود باشگاه جذب مي*كند و بليت ??روشي، نهايت يك سوم هزينه باشگاه*ها تامين شود پس براي كنترل هزينه*ها مجبوريم كه سق?? قرار داد بگذاريم نه ك?? قرار داد اما متاس??انه بعضي از دوستان مي*گويند كه اين سق?? به ك?? تبديل شده است.

 

محمدي تاكيد كرد: از مديران باشگاه*ها خواهش مي*كنم كه براي تيم*ها كميته ??ني تشكيل دهند و بازيكنان را با هم مقايسه كنند. بازيكناني مثل مهدي رحمتي، سيد جلال حسيني و غلامرضا رضايي كه هم در ليگ قهرمانان آسيا در تيم اميد و در تيم ملي زحمت كشيده*اند و در اكثر بازي*هاي* باشگاهي خود حضور داشته*اند بايد با بازيكني كه مثلا 10 ه??ته بوده يكي باشد و يك مقدار پول بگيرند؟ باشگاه*ها چون خودشان نمي*توانند روي اين مسائل كنترل داشته* باشند مي*گويند سق?? قرار داد ك?? شده است.

 

رئيس سازمان ليگ با اشاره به اينكه به دليل پرداخت اين هزينه*ها به بازيكنان در جامعه هم جو بدي عليه ??وتبال پيش آمده بود گ??ت: وقتي در جامعه مطرح مي*شود كه به بازيكني 800 ميليون تومان داده شود چون اين پول بيت المال است مردم نمي*توانستند اين مسئله را قبول كنند و به همين دليل مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه پول براي ورزش حر??ه*اي هزينه نشود. من با خيلي از بازيكنان و مربيان صحبت كردم و به آنها گ??تم چون 2 سال بحراني را پيش رو داريم دست از زياده خواهي برداريد و خيلي*ها هم حر??م را پذير??تند.

 

محمدي ادامه داد: اين همه كنترل مي*كنيم باز مطرح مي*شود كه پول*هاي زير ميزي داده مي*شود. البته ما جلوي خيلي از پول*هاي زير ميزي از جمله ??روش تراكم را گر??ته*ايم. اگر اين هزينه*ها را كنترل نمي*كرديم پرداخت پول*ها سرسام آور مي*شد. كجاي دنيا سراغ داريد كه مربي از بازيكن بيشتر بگيرد اما مربي ما مي*خواهد بيشتر پول بگيرد در صورتي كه يك مربي مي*تواند 30 سال مربيگري كند اما يك بازيكن ??وتبال نهايتا 10 سال مي*تواند ??عاليت كند و شايد اين وسط با مصدوميت روبه رو شود. متاس??انه باشگاه*هاي ما بودجه*اي ندارند.

 

وي يادآور شد: اگر بر هزينه*ها كنترلي نداشته باشيم 2 سال آينده نمي*توانيم پروانه حر??ه*اي بودن صادر كنيم و در آن صورت ديگر ليگ ما حر??ه*اي نخواهد بود و از سال 2013 در ليگ قهرمانان آسيا هم نمي*توانيم شركت كنيم. روي صحبت من با دولت و نمايندگان مجلس است. آنها بايد به باشگاه*هايي كه مي*خواهند خصوصي شوند و مي*خواهند روي پاي خود بايستند كمك كنند مثلا استاديوم*ها در اختيار خود باشگاه*ها قرار گيرد و وام*هايي با بهره كم در اختيارشان گذاشته شود. قانون كپي رايت اصلاح شود. ??وتبال هم يك كار توليدي است و سالانه 3 ميليون و 500 هزار ن??ر در استاديوم*ها حضور پيدا مي*كنند و هر ه??ته بالغ بر 20 ميليون ن??ر از طريق تلويزيون ??وتبال مي*بييند. چه اشكالي دارد براي اين كار توليدي يارانه 5 ساله در نظر گر??ته شود.

 

محمدي در پاسخ به سؤال مجري برنامه ورزش و مردم كه گ??ته بود مبلغ قرارداد رحمتي با سپاهان در ??صل گذشته 777 يا 877 ميليون تومان بوده، گ??ت: قرارداد ??صل گذشته رحمتي با سپاهان 777 ميليون تومان بود اما درباره اين ??صل خوب مثالي را مطرح كرديد. شك نداشته باشيد مهدي رحمتي كه 3 سال است جزو با اخلاق**هاي ليگ برتر ما انتخاب مي*شود و بيشترين بازي را در ليگ دارد سق?? قرار داد را رعايت كرده است. او قبل از س??ر به اتريش به من گ??ت به خاطر كمك به ??وتبال سق?? قرار داد را رعايت مي*كند. او به همراه ??تح الله زاده در سازمان ليگ حاضر شد و هر دوي آنها اظهار نامه كتبي پر كردند كه اگر ثابت شود او بيش از سق?? قرار داد دريا??ت كرده هم باشگاه استقلال جريمه مي*شود هم مهدي رحمتي يك سال محروم مي*شود و حتي ممكن است استقلال به كسر امتياز هم محروم شود.

 

وي ا??زود: رحمتي مشكلي ندارد ولي 20 تا 30 بازيكن و 3 و 4 مربي كه احتمال مي*دهيم بيش از سق?? قرار داد گر??ته*اند قرار دادهايشان ثبت نمي*شود مگر اينكه تك تك آنها به سازمان ليگ مراجعه و اظهار نامه كتبي پر كنند و تعهد بدهند كه بيش از سق?? قرار داد نگر??ته*اند. ما به مديران عامل اعتماد مي*كنيم ولي اگر خلا?? اين تعهدشان ثابت شود يك سال از بازي محرومشان مي*كنيم. با كسي هم شوخي نداريم و همه بايد اين قانون را رعايت كنند.

 

محمدي تصريح كرد: اين را هم اضا??ه كنم كه سال گذشته 10 درصد انحرا?? عدم رعايت سق?? قرار داد داشتيم. نمي*خواهم از باشگاهي اسم بياورم. ما به مديران و بازيكنان و مربيان اعتماد مي*كنيم ولي اگر خلا?? ادعايشان ثابت شود با آنها برخورد مي*كنيم. بعضي*ها با سق?? قرار داد مخال?? هستند و علت هم دارد. چون وقتي پول بيشتري پرداخت شود مقداري از اين پول به واسطه*ها مي*رسد اما وقتي پرداخت پول كمتر شود خود به خود واسطه*ها هم كم مي*شوند. برخي مربيان كه در سال*هاي گذشته ما با آنها حر?? زديم و يك سري از آنها نتوانستند مربي*گري كنند با اين واسطه*ها كار مي*كنند و متاس??انه برخي از مديران عامل هم به اين سرمربيان اختيار مي*دهند و اين مربيان مي*گويند اگر قرار است بازيكني به تيم اضا??ه شود بايد از كانال ??لان واسطه باشد. يا متاس??انه برخي از مدير برنامه*ها به برخي از اين واسطه*ها اين اجازه را داده*اند كه با باشگاه*ها صحبت كنند و بازيكن از اين طريق به باشگاهي منتقل كنند. ما از باشگاه و مديران خواسته*ايم كه از طريق اين واسطه*ها بازيكن نگيرند.

 

محمدي تاكيد كرد: متاس??انه برخي از خبرنگاران در اين قضيه دخيل هستند. ما به باشگاه*هايي كه متوجه شديم از اين طريق بازيكن گر??ته*اند اعلام كرديم كه قرار داد اين بازيكنان ثبت نمي*شود و تك تك آنها بايد به سازمان ليگ مراجعه و اظهار نامه پر كنند. 2 و 3 مدير برنامه رسمي ??ي??ا هستند كه بايد سوابق آنها بررسي شود. اگر قرار باشد ما سوابق برخي از اين مدير برنامه*ها را به ??ي??ا برسانيم مجوز آنها براي هميشه باطل مي*شود.

 

محمدي گ??ت: در حالي كه در خبر*ها هست كه ليگ كشورهاي كره جنوبي و سنگاپور با مشكلاتي روبه رو شده است، اما تمام تلاش ما اين بود كه ليگ برتر ايران كمترين مشكلات را داشته باشد. مثلا يك تيمي كه به زور توانسته بود خود را در ليگ برتر نگه دارد مي*خواست از طريق همين واسطه*ها با 3 بازيكن مصدوم قرار داد ببندد. ما جلوي چنين كارهايي را گر??ته**ايم اما باز هم به ما ايراد گر??ته مي*شود كه در كار ريز باشگاه*ها دخالت مي*كنيم. باز هم از مديران مي*خواهم با واسطه*ها صحبت نكنند و از طريق خبرنگاران ن??وذي بازيكن نگيرند. همچنين توصيه*اي به پدر و مادران دارم به خصوص آنهايي كه ??كر مي*كنند بچه*هايشان بايد علي دايي و علي كريمي يا مهدوي كيا و يا خداداد عزيزي شود، آنها ??ريب يكسري از ا??راد را در اين مدارس ??وتبال نخورند. شنيده*ايم كه برخي از اين دلال*ها از يك تا 35 ميليون تومان پول مي*گيرند تا مثلا اين بچه*ها را به باشگاه*ها ب??رستند. يا شنيده بوديم كه مدير عاملي 20 ميليون تومان پول گر??ته تا بازيكني را در ليگ بازي دهد ما اين مدير عامل را به سازمان ليگ احضار كرديم.

 

رئيس سازمان ليگ ا??زود: بعضي*ها به عناوين مختل?? مثل كارشناس، مدير ??ني، مشاور، از اين ??وتبال پول درمي*آورند ولي باز هم مي*گويند ??وتبال ناپاك است. اگر ??وتبال ناپاك است چرا به هر عنواني پست مي*گيريد و مي*خواهيد پول بگيريد. متاس??انه برخي چهره مقدسي از خود نشان مي*دهند ولي همين كه به اسم كارشناس مي*روند و با تيمي قرار داد مي*بندند نبايد يك كار مثبت انجام دهند؟

محمدي در ادامه در خصوص اينكه چرا قرار داد حميد درخشان ثبت نشد گ??ت: او جزو مربياني است كه در مورد مبلغ قرار دادش بايد بررسي شود.

 

وي در مورد اينكه آيا جام حذ??ي ??صل آينده قبل از پايان ليگ برتر به پايان مي*رسد يا خير گ??ت: طبق برنامه*اي كه به باشگاه اعلام كرده*ايم قصد داريم ??ينال جام حذ??ي را قبل از اتمام ليگ برگزار كنيم. همچنين با توجه به اينكه 5 ه??ته اول ليگ در ماه رمضان برگزار مي*شود تيم*هايي كه قرار است ديدارهايشان به صورت مستقيم پخش شود ساعت بازي*هايشان 22:30 خواهد بود.

 

محمدي در خصوص باشگاه*هايي كه بدهي دارند گ??ت: ن??ت* آبادان و ملوان 2 باشگاهي هستند كه بدهي*هايشان را پرداخت كرده*اند. بقيه* باشگاه*ها بايد با بازيكنان و مربياني كه از آنها شاكي هستند توا??ق نامه*اي امضا كنند و اين توا??ق نامه بايد به تاييد كميته انضباطي برسد. اگر كميته انضباطي نامه*اي به سازمان ليگ ندهد نمي*توانيم مجوز بازي به باشگاه*ها بدهكار را بدهيم.

 

رئيس سازمان ليگ در خصوص بدهي 2 باشگاه استقلال و پرسپوليس گ??ت: باشگاه پرسپوليس حدود يك ميليارد و 500 ميليون تومان بدهي* دارد و باشگاه استقلال حدود 700 و 800 ميليون تومان بدهي دارد.

 

محمدي در پايان گ??ت: مربي منشوري براي ??صل جديد نداريم اما همه مربيان تحت كنترل هستند و اگر تخل??ي ديده شود با آنها برخورد مي*شود. pencil.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...