رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
roozbeh.rahmani

صد فعل پر کاربرد زبان انگلیسی

پست های پیشنهاد شده

[TABLE=border: 2]

[TR]

[TD=width: 208]1[/TD]

[TD=width: 208]be[/TD]

[TD=width: 208]بودن (??عل کمکی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]2[/TD]

[TD=width: 208]have[/TD]

[TD=width: 208]داشتن (??عل کمکی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]3[/TD]

[TD=width: 208]do[/TD]

[TD=width: 208]انجام دادن / کردن (??عل کمکی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]4[/TD]

[TD=width: 208]say[/TD]

[TD=width: 208]گ??تن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]5[/TD]

[TD=width: 208]go[/TD]

[TD=width: 208]ر??تن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]6[/TD]

[TD=width: 208]can[/TD]

[TD=width: 208]توانستن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]7[/TD]

[TD=width: 208]get[/TD]

[TD=width: 208]گر??تن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]8[/TD]

[TD=width: 208]would[/TD]

[TD=width: 208](??عل کمکی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]9[/TD]

[TD=width: 208]make[/TD]

[TD=width: 208]ساختن / درست کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]10[/TD]

[TD=width: 208]know[/TD]

[TD=width: 208]دانستن / شناختن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]11[/TD]

[TD=width: 208]will[/TD]

[TD=width: 208](??عل کمکی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]12[/TD]

[TD=width: 208]think[/TD]

[TD=width: 208]??کر کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]13[/TD]

[TD=width: 208]take[/TD]

[TD=width: 208]گر??تن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]14[/TD]

[TD=width: 208]see[/TD]

[TD=width: 208]دیدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]15[/TD]

[TD=width: 208]come[/TD]

[TD=width: 208]آمدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]16[/TD]

[TD=width: 208]could[/TD]

[TD=width: 208]توانستن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]17[/TD]

[TD=width: 208]want[/TD]

[TD=width: 208]خواستن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]18[/TD]

[TD=width: 208]look[/TD]

[TD=width: 208]نگاه کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]19[/TD]

[TD=width: 208]use[/TD]

[TD=width: 208]است??اده کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]20[/TD]

[TD=width: 208]find[/TD]

[TD=width: 208]پیدا کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]21[/TD]

[TD=width: 208]give[/TD]

[TD=width: 208]دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]22[/TD]

[TD=width: 208]tell[/TD]

[TD=width: 208]گ??تن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]23[/TD]

[TD=width: 208]work[/TD]

[TD=width: 208]کار کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]24[/TD]

[TD=width: 208]may[/TD]

[TD=width: 208]ممکن بودن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]25[/TD]

[TD=width: 208]should[/TD]

[TD=width: 208]اجبار داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]26[/TD]

[TD=width: 208]call[/TD]

[TD=width: 208]صدا کردن / تماس گر??تن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]27[/TD]

[TD=width: 208]try[/TD]

[TD=width: 208]تلاش کردن / امتحان کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]28[/TD]

[TD=width: 208]ask[/TD]

[TD=width: 208]پرسیدن / درخواست کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]29[/TD]

[TD=width: 208]need[/TD]

[TD=width: 208]نیاز داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]30[/TD]

[TD=width: 208]feel[/TD]

[TD=width: 208]احساس کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]31[/TD]

[TD=width: 208]become[/TD]

[TD=width: 208]تبدیل شدن / شدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]32[/TD]

[TD=width: 208]leave[/TD]

[TD=width: 208]ترک کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]33[/TD]

[TD=width: 208]put[/TD]

[TD=width: 208]قرار دادن / گذاشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]34[/TD]

[TD=width: 208]mean[/TD]

[TD=width: 208]منظور داشتن / معنی دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]35[/TD]

[TD=width: 208]keep[/TD]

[TD=width: 208]نگه داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]36[/TD]

[TD=width: 208]let[/TD]

[TD=width: 208]اجازه دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]37[/TD]

[TD=width: 208]begin[/TD]

[TD=width: 208]شروع کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]38[/TD]

[TD=width: 208]seem[/TD]

[TD=width: 208]به نظر رسیدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]39[/TD]

[TD=width: 208]help[/TD]

[TD=width: 208]کمک کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]40[/TD]

[TD=width: 208]talk[/TD]

[TD=width: 208]صحبت کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]41[/TD]

[TD=width: 208]turn[/TD]

[TD=width: 208]چرخاندن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]42[/TD]

[TD=width: 208]start[/TD]

[TD=width: 208]شروع کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]43[/TD]

[TD=width: 208]might[/TD]

[TD=width: 208]ممکن بودن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]44[/TD]

[TD=width: 208]show[/TD]

[TD=width: 208]نشان دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]45[/TD]

[TD=width: 208]hear[/TD]

[TD=width: 208]شنیدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]46[/TD]

[TD=width: 208]play[/TD]

[TD=width: 208]بازی کردن / نواختن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]47[/TD]

[TD=width: 208]run[/TD]

[TD=width: 208]دویدن / اجرا کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]48[/TD]

[TD=width: 208]move[/TD]

[TD=width: 208]تکان دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]49[/TD]

[TD=width: 208]like[/TD]

[TD=width: 208]دوست داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]50[/TD]

[TD=width: 208]live[/TD]

[TD=width: 208]زندگی کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]51[/TD]

[TD=width: 208]believe[/TD]

[TD=width: 208]اعتقاد داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]52[/TD]

[TD=width: 208]hold[/TD]

[TD=width: 208]نگه داشتن / گر??تن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]53[/TD]

[TD=width: 208]bring[/TD]

[TD=width: 208]آوردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]54[/TD]

[TD=width: 208]happen[/TD]

[TD=width: 208]ات??اق ا??تادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]55[/TD]

[TD=width: 208]must[/TD]

[TD=width: 208]اجبار داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]56[/TD]

[TD=width: 208]write[/TD]

[TD=width: 208]نوشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]57[/TD]

[TD=width: 208]provide[/TD]

[TD=width: 208]تامین کردن / تهیه کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]58[/TD]

[TD=width: 208]sit[/TD]

[TD=width: 208]نشستن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]59[/TD]

[TD=width: 208]stand[/TD]

[TD=width: 208]ایستادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]60[/TD]

[TD=width: 208]lose[/TD]

[TD=width: 208]از دست دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]61[/TD]

[TD=width: 208]pay[/TD]

[TD=width: 208]پرداختن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]62[/TD]

[TD=width: 208]meet[/TD]

[TD=width: 208]ملاقات کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]63[/TD]

[TD=width: 208]include[/TD]

[TD=width: 208]شامل بودن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]64[/TD]

[TD=width: 208]continue[/TD]

[TD=width: 208]ادامه دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]65[/TD]

[TD=width: 208]set[/TD]

[TD=width: 208]قرار دادن / تنظیم کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]66[/TD]

[TD=width: 208]learn[/TD]

[TD=width: 208]یاد گر??تن / آموختن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]67[/TD]

[TD=width: 208]change[/TD]

[TD=width: 208]تغییر دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]68[/TD]

[TD=width: 208]lead[/TD]

[TD=width: 208]سوق دادن / هدایت کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]69[/TD]

[TD=width: 208]understand[/TD]

[TD=width: 208]??همیدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]70[/TD]

[TD=width: 208]watch[/TD]

[TD=width: 208]تماشا کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]71[/TD]

[TD=width: 208]follow[/TD]

[TD=width: 208]دنبال کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]72[/TD]

[TD=width: 208]stop[/TD]

[TD=width: 208]نگه داشتن / متوق?? کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]73[/TD]

[TD=width: 208]create[/TD]

[TD=width: 208]ساختن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]74[/TD]

[TD=width: 208]speak[/TD]

[TD=width: 208]صحبت کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]75[/TD]

[TD=width: 208]read[/TD]

[TD=width: 208]خواندن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]76[/TD]

[TD=width: 208]allow[/TD]

[TD=width: 208]اجازه دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]77[/TD]

[TD=width: 208]add[/TD]

[TD=width: 208]اضا??ه کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]78[/TD]

[TD=width: 208]spend[/TD]

[TD=width: 208]خرج کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]79[/TD]

[TD=width: 208]grow[/TD]

[TD=width: 208]برزگ شدن / پرورش دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]80[/TD]

[TD=width: 208]open[/TD]

[TD=width: 208]باز کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]81[/TD]

[TD=width: 208]walk[/TD]

[TD=width: 208]قدم زدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]82[/TD]

[TD=width: 208]win[/TD]

[TD=width: 208]برنده شدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]83[/TD]

[TD=width: 208]offer[/TD]

[TD=width: 208]پیشنهاد دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]84[/TD]

[TD=width: 208]remember[/TD]

[TD=width: 208]به یاد آوردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]85[/TD]

[TD=width: 208]love[/TD]

[TD=width: 208]دوست داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]86[/TD]

[TD=width: 208]consider[/TD]

[TD=width: 208]در نظر گر??تن / سنجیدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]87[/TD]

[TD=width: 208]appear[/TD]

[TD=width: 208]به نظر رسیدن / ظاهر شدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]88[/TD]

[TD=width: 208]buy[/TD]

[TD=width: 208]خریدن / باور کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]89[/TD]

[TD=width: 208]wait[/TD]

[TD=width: 208]منتظر ماندن / صبر کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]90[/TD]

[TD=width: 208]serve[/TD]

[TD=width: 208]خدمت کردن / پذیرایی کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]91[/TD]

[TD=width: 208]die[/TD]

[TD=width: 208]مردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]92[/TD]

[TD=width: 208]send[/TD]

[TD=width: 208]??رستادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]93[/TD]

[TD=width: 208]expect[/TD]

[TD=width: 208]انتظار داشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]94[/TD]

[TD=width: 208]build[/TD]

[TD=width: 208]ساختن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]95[/TD]

[TD=width: 208]stay[/TD]

[TD=width: 208]ماندن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]96[/TD]

[TD=width: 208]fall[/TD]

[TD=width: 208]ا??تادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]97[/TD]

[TD=width: 208]cut[/TD]

[TD=width: 208]بریدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]98[/TD]

[TD=width: 208]reach[/TD]

[TD=width: 208]رسیدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]99[/TD]

[TD=width: 208]kill[/TD]

[TD=width: 208]کشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 208]100[/TD]

[TD=width: 208]remain[/TD]

[TD=width: 208]ماندن / باقی ماندن[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

ÙبساÛت Ø¢ÙÙزش Ø¢ÙÙاÛ٠٠راÛگا٠| بÛاÙÙز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...