رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
sabtnik

برای ثبت شرکت چه مراحلی را می بایست طی کرد ؟

پست های پیشنهاد شده

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند ن??ر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منا??ع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

 

 

بنا به مراتب ??وق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :

1- تشکیل سازمان مستقل

2- همکاری بین دو یا چند ن??ر

3- آوردن حصه

4- مبادرت به عملیات بازرگانی

5- تقسیم سود و زیان

این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی (در صورت احراز شرایط) می توانند شرکت ثبت نمایند.طبیعتاَ سوالاتی در این زمینه به وجود می آید. از جمله اینکه :

– به طور کلی چند نوع شرکت تجاری جهت ثبت وجود دارد ؟

– ثبت شرکت چیست ؟

– مزایای ثبت شرکت چیست ؟

– مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت چیست ؟

– برای ثبت شرکت چه مراحلی را می بایست طی کرد ؟

پاسخ به این پرسش ها طی این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گر??ت. شایان ذکر است ، خوانندگان محترم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوالی در این رابطه می توانند با متخصصان مجرب ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل ??رمایند.

  • به طور کلی چند نوع شرکت تجاری جهت ثبت وجود دارد ؟

هر شرکتی در ایران تشکیل می شود مرکز اصلی ان در ایران است و ماهیت ایرانی محسوب می شود .شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری ??عالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد .

در قانون تجاری ایران ا??راد می توانند با توجه به نوع ??عالیت و کسب و کار خود و همچنین روابط بین شرکاء و مشتریان یکی از انواع شرکت های ه??ت گانه رایج را ثبت نمایند . این شرکت ها با توجه به ماده 20 قانون تجارت ایران، عبارت است از :

1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)

2- شرکت تضامنی

3- شرکت با مسئولیت محدود

4- شرکت مختلط غیر سهامی

5- شرکت مختلط سهامی

6- شرکت نسبی

7- شرکت تعاونی تولید و مصر??

شرکت سهامی عام :

شرکتی است که موسسین آن مکل??ند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج ن??ر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه ن??ر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

شرکت تضامنی :

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند ن??ر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند ن??ر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.??رق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با ??وت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

شرکت نسبی :

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند ن??ر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند ن??ر شریک ضامن و یک یا چند ن??ر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با ??وت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

شرکت مختلط سهامی :

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند ن??ر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با ??وت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

شرکت تعاونی :

این نوع شرکت ها به منظور ر??ع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر ??عالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.

  • ثبت شرکت چیست ؟

ثبت شرکت قرادادی تجاری است که گاه بین ا??راد حقیقی )مردم عادی ( و حقوقی )شرکت ها ( بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه ، توانایی یا روابط خود را در چهار چوب قوانین برای کسب من??عت به شراکت بگذارند و قوانین حاکم بر ثبت شرکتها تایین کننده چگونگی این روابط می باشد. تعری?? ارائه شده یکی از ساده ترین و صریح ترین تعاری?? ثبت شرکت ها می باشد .

بنا بر ماده 195 قانون تجارت برای شروع ??عالیت قانونی اقتصادی ثبت شرکت لازمه شروع ??عالیت و همچنین تابع قانون و مقررات قوانین ثبت شرکت ها است .

  • مزایای ثبت شرکت چیست ؟

ثبت شرکت مزایای گسترده ایی دارد چه از لحاظ روابط بین شرکا و چه از بابت روابط شرکا و مراجعین آنها که برخی از این مزایا عبارتند از:

1- ثبت شرکت به ??عالیت اقتصادی ا??راد اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تما یل بیشتر از سوی ا??راد برای ایجاد همکاری می گردد .

2- ثبت نمودن شرکت نشان دهنده این مهم می باشد که برای بوجود اوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازم شده از سوی مراجع مربوطه انجام شده و مقررات آن رعایت گردیده است و ??عالیت این مجموعه در چهار چوب قانون می باشد لذا باعت ایجاد حس اعتماد در مشتریان است.

3 – ثبت شرکت از نظر ایجاد اعتماد در معامله کنندگان با شرکت در درجه ی بالایی از اهمیت بر خوردار است ، زیرا کسی که قراداد مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدودی بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است (موارد مهم هر شرکت در جراید کثیر و انتشار اگهی می شود تا همه به این مهم آگاه باشند )

بنابر این برای دستیابی به کسب و کار اقتصادی گسترده و قانون مدار ثبت شرکت نه تنها م??ید بلکه ضروری می باشد.

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت چیست ؟

مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :

1- کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت باید در د??اتر اسناد رسمی اصل شوند. ( هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )

2- نام شرکت

3- موضوع ??عالیت شرکت

4- میزان سرمایه شرکت

5- اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.

6- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها

7- تعداد سهام شرکت و اعضا ( حداقل ا سهم اعضای هیات مدیره )

8- تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )

9- تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

10- آدرس و کد پستی شرکت

11- آدرس و کد پستی تمام اعضا بعلاوه شماره همراه

12- گواهی عدم سوء پیشینه ( تمام اعضای هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )

یادآوری می گردد که :

– دارا بودن سو پیشنه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست . ??قط نمی توانند جز هیئیت مدیره و مدیر عامل و بازرسین باشند .

– مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .

– اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .

– در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد.

– بازرسین نباید هیچ گونه نسبت ??امیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل داشته باشند.

– اشخاص خارجی با رعایت ضوابط می توانند بدون شریک ایرانی به صورت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند .

– چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.

  • برای ثبت شرکت چه مراحلی را می بایست طی کرد ؟ثبت نیک

ابتدایی ترین مرحله برای ثبت شرکت، انتخاب موضوع شرکت است که باید با همکاری و هم??کری شرکا انجام شود. این امر به شما کمک می کند تا قالب ثبتی مناسب را نیز انتخاب نمایید. پرواضح است، موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منا??ع عقلایی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز، عمل آن ها اثر قانونی ندارد. در صورتی که ??عالیت شما نیازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان های مربوطه مورد نیاز و ضروری است.

در گام بعدی 5 نام شرکت خود را با توجه به اولویت مشخص می نمایید. حال نوبت به ثبت سامانه ای از طریق سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری می رسد. پس از ثبت سامانه ای و تایید نام شرکت نوبت به ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها و پیگیری روند اداری کار می باشد.

اگر مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت نیک با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل د??اتر به اداره ثبت مراجعه نماید.

در آخرین مرحله ثبت ، می بایست آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی به چاپ برسد . در آگهی که چاپ می کنید اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع ??عالیت و اطلاعاتی از این قبیل را مطرح می کنید. پس از درج آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی، کار ثبت شرکت شما به پایان می رسد.

 

Ø¨Ø±Ø§Û Ø«Ø¨Øª شرکت ÚÙ ÙراحÙÛ Ø±Ø§ ÙÛ Ø¨Ø§Ûست Ø·Û Ú©Ø±Ø¯ Ø | ثبت ÙÛÚ©

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...