رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
ماهان کیانی

ایران و پیش بینی های نوستر آداموس((پیشگوی قرن ))100%مهم و خواندنی

پست های پیشنهاد شده

پیشگوئی هاى نوسترآداموس و ایران جالب???ترین نکته در مورد پیشگوئیهاى نوسترآداموس آن است که وى به ندرت نام کشورى را به صراحت و آشکارا ذکر مى???کند، حال آنکه در مورد ایران (Parsia) به صراحت عنوان مى???کند که ایران، جهان را تسخیر خواهد کرد. به گزارش باکری آنلاین، هنگامى که "پل ترنر" ، تهیه کننده معرو?? استرالیایى در طى برنامه???اى ماهواره???اى تحت عنوان: "نوستر آداموس: مردى که ??ردا را پیش???بینى مى???کند", خطر روزا??زون ایران وانقلاب اسلامى ایران براى غرب و تمدن غربى مطرح کرد و در طى این برنامه تمام آنچه را که نوسترآداموس در بیش از ۳۹۰ سال پیش از آن تاریخ آگوست ۱۹۸۹م پیشگوئى کرده بود منتسب به ایران کرد؛ هیچ سیاستمدارى حر?? وى را چندان جدى نگر??ت؛ چرا که موقعیت ایران در سال ۱۹۸۹، نه تنها به هیچ وجه مناسب نبود؛ بلکه به واسطه جنگ تحمیلى و عواقب ناشى از آن و تحریمهاى شدید اقتصادى بسیار شکننده و حساس بود.لیکن پس از به واقعیت پیوستن واقعه یازدهم سپتامبر در آمریکا که ات??اقاً در ??یلم به صراحت به آن اشاره مى???شود (وقوع دو ان??جار مهیب و عظیم در "New City")همگان شگ??ت???زده و نگران شدند؛ به نحوى که رئیس???جمهور نه چندان باهوش آمریکا، پس از وقوع این حادثه به تبعیت از نوسترآداموس، ایران را هم یکى از "محورهاى شرارت" در جهان معر??ى کرد و از این طریق بر وحشت و ترس عمیق هیأت حاکمه آمریکا از ایران (پرشیا) صحّه گذاشت. در این مقاله سعى نگارنده بر آن نیست که بر پیشگوئیهاى نوسترآداموس صحّه بگذارد یا از آن د??اع کند و یا به هر طریق ممکن آن را خزعبلاتى هذیان???گونه جلوه دهد؛ بلکه حداکثر کوشش نگارنده بر آن است که دیدگاه غرب و تمدن غربى نسبت به پیشگوئیهاى شگ??ت???آور نوسترآداموس را مورد بررسى و مداقه قرار داده و این پیشگوئیها را که اغلب درباره ایران یا کشورهاى اسلامى بوده؛ مورد بررسى قرار دهد. البته بایستى در نظر گر??ت که بدون شناخت این پیشگوى کبیر نمى???توان حساسیتهاى انسان غربى نسبت به انسان شرقى را شناخت؛ چرا که اغلب سیاستمداران و مت??کران غربى عمیقاً به ستاره???شناسى، طالع???بینى و آینده???نگرى همراه با ادبیات رمزى (Occult) معتقدند و حتى نظریه???پرداز معرو?? هاروارد؛ یعنى ساموئل هانتینگتون نیز تئورى برخورد تمدنها ( (The clash of civilizations را از نوسترآداموس به عاریت گر??ته است. پیشگویى نوسترآداموس درباره واقعه یازدهم سپتامبر و تأثیر شگر??ى که بر نگرش و ??رهنگ آمریکایى گذاشت مى???تواند منجر به تحولى اساسى نسبت به دیدگاه غرب درباره انقلاب اسلامى ایران شود، همانکه نباید به سادگى از کنار آن گذشت. "... آسمان، در چهل و پنج درجه (مختصات جغرا??یایى نیویورک؟!) خواهد سوخت، آتش به شهر جدید (New City)، نزدیک مى???شود".جالب???ترین نکته در مورد پیشگوئیهاى نوسترآداموس آن است که وى به ندرت نام کشورى را به صراحت و آشکارا ذکر مى???کند، حال آنکه در مورد ایران (Parsia) به صراحت عنوان مى???کند که ایران، جهان را تسخیر خواهد کرد. ایران از طریق آناتولى، ??رانسه و ایتالیا را ??تح خواهد کرد و بالاخره ایران باعث وقوع جنگ جهانى سوم خواهد شد.بنابراین، در گام نخست بایستى نوسترآداموس را بیشتر و بهتر بشناسیم و راز و رمز تأثیرگذارى وى بر تمدن غربى را از این طریق دریابیم. میشل دونوسترادام Michel De Nostradame که بیشتر با نام لاتین خود؛ یعنى نوسترآداموس (Nostr Adamus) شناخته شده است؛ در روز چهاردهم دسامبر سال ۱۵۰۳ م. در ناحیه "سن رمى" ??رانسه متولد شد. خانواده وى از شجره پزشکى یهودى و ایتالیایى الاصل بود. پدر بزرگ وى در شکل???گیرى و تربیت نوسترآداموس نقش اساسى داشته و آموزه???هاى اشراقى مکتب کابالیست???ها را مستقیماً به وى تعلیم داده است. نوسترآداموس در سن ۲۲ سالگى از دانشگاه بسیار معتبر آن روزگار ??رانسه؛ یعنى مون???پلیه در رشته پزشکى ??ارغ???التحصیل شد و براى نجات بیماران از بیمارى مرگ سیاه یا طاعون، بلا??اصله مشغول به کار شد. شاوینى، پیرو و م??سر معرو?? نوسترآداموس مى???نویسد که وى سه سال تمام بر روى نخستین اشعار وحى???آمیز خود که از آینده و رویدادهاى آن خبر مى???آورد کارکرد و در سال ۱۵۵۵م. د??ترى را - که در بر گیرنده بیش از سیصد پیشگویى شعرگونه بود - به پسرش سزار هدیه کرد.سپس در سالهاى بعد مجموعه کاملى از شعرواره???هاى نوسترآداموس در ۱۰۰۰ قطعه؛ یعنى ۱۰ سانتورى که هر سانتورى مشتمل بر ۱۰۰ قطعه بود، را منتشر شد. نوسترآداموس بر خلا?? شایعات واهى و عبثى که پیرامون شیطان???پرستى و خداستیزى به وى نسبت داده???اند، ??ردى عمیقاً مؤمن و پاى???بند به مذهب کاتولیک به بود و در نامه???اى به پسرش صریحاً متذکر مى???شود که: "... و از زمانى که اراده ذات خداوند متعال بر این قرار گر??ته که تو ??قط در نور طبیعى و در این نقطه زمین به دنیا بیایى... از آنجایى که برایم ممکن نیست نوشته???اى را به صورت رسمى و کامل برایت به ارث بگذارم؛ چون بر اثر بى???عدالتى و گذشت زمان نابود خواهد شد...؛ چون که همه چیز تحت اختیار و سلطه قادر متعال و خداوند یکتا قرار دارد". در واقع او با این عبارات، صریحاً اشاره به عدم اصالت ادبیات رمزى علم اخترشناسى و طالع???بینى نموده است و همه اراده???ها را موکول به خواست و اراده خداوند متعال مى???نماید. بررسى پیشگوئیهاى نوسترآداموس درباره "جهانى شدن انقلاب اسلامى ایران" "شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا را از طریق دریا از پاى در خواهد آورد، از جانب ایران (پرشیا) بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد". "از کشور عربى خوشبخت (در منطقه غنى و ثروتمند اعراب) شخصى قدرتمند و مسلط بر شریعت [حضرت] محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولى مى???شود. از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظ??ر خواهد یا??ت". "مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار ??رانسه از کوه آپونین خواهد گذشت، از ??راز آسمان، از بر?????ها، دریاها و کوهها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد..." ادبیات رمزآلود، واژه???اى است که به بهترین نحو مى???تواند عمق معانى شعرواره???هاى نوسترآداموس را بیان کند؛ چرا که طبق نظر اغلب م??سران معرو?? نوسترآداموس؛ یعنى اریکاچیتهام، گى بوحک و ژان شارل دو ??ن برون، حداقل وقایع ذیل را مى???توان بدون هیچ شک و تردیدى از میان شعرواره???هاى رمز آلود نوسترآداموس بر شمرد: آتش???سوزى بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶م. اعدام چارلز اول، روى کارآمدن حکومت مذهبى کرامول در انگلستان، وقوع انقلاب ??رانسه، انقلاب روسیه، رویارویى استالین و تروتسکى پس از مرگ لنین، اضمحلال رژیم شوروى، اعدام لویى شانزدهم و مارى آنتوانت، به قدرت رسیدن ناپلئون و انتخاب لقب امپراتور توسط وى، به قدرت رسیدن هیتلر و رژیم نازى، به قدرت رسیدن موسولینى در ایتالیا و ژنرال ??رانکو در اسپانیا، ترور کندى، سقوط شاه ایران و وقوع انقلاب اسلامى در ایران، رهبرى امام خمینى(ره) از ??رانسه - او دقیقاً عنوان مى???کند که رهبر ایران از ??رانسه باعث سقوط شاه ایران مى???شود - ، وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و آتشى که در برجهاى دوقلوى شهر جدید (نیویورک) ایجاد مى???شود و بسیارى از حوادث تاریخى دیگر از سالهاى ۱۵۵۵ میلادى به بعد که حدوداً ۴۵۰ سال را دربر مى???گیرد. "دو محاصره، در گرمایى سوزان، انجام مى???گیرد. آن مرد، از ??شار تشنگى، به خاطر دو ??نجان مملو از آب، کشته مى???شود. دژ نظامى، مملو مى???شود، و یک آرمانگراى کهنسال{امام خمینى (ره) }نشانه???هاى نیرا (سرزمین ایران) را به اهالى ژنو [سازمان ملل متحد[ نشان خواهد داد."رهبر پاریس، اسپانیاى بزرگ را اشغال مى???کند، کشتیهاى جنگى در برابر مسلمانان [محمدى???ها] که از پارتیا [ناحیه???اى در ایران] و مدیا [ناحیه???اى در ایران] برخاسته???اند، مى???ایستند. آن مرد، سیکلاد [اروپا] را تاراج مى???کند، و آنگاه انتظارى بزرگ در بندر یونان حکم??رما مى???شود. در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى???کند که ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا) با کمک مسلمانان سراسر جهان، از جمله کشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى و لیبى حکومت مقتدرى را تشکیل مى???دهند و پس از جنگى مذهبى که هسته آن از لبنان شروع مى???شود و عمدتاً بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود درمى???آورند و سپس جنگى جهانى و عظیم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد.در هنگامه دمیدن خورشید، آتش بزرگ، دیده خواهد شد؛ صدا و روشنایى، در امتداد شمال، ادامه خواهد یا??ت. در میانه کره خاک، مرگ و آواى مرگ، شنیده خواهد شد؛ مرگ از درون سلاحها، آتش و خشکسالى آنان را به انتظار خواهند نشاند. در خاتمه، این سرزمین به واسطه جنگ جهانى سوم نابود و نامسکون خواهد شدسرزمین مسکونى، از سکنه خالى خواهد شد؛ براى به دست آوردن سرزمینها، جدال و اختلا?? شدیدى درمى???گیرد؛ قلمروها به مردانى سپرده خواهد شد؛ که از غرور و سربلندى تهى خواهند بود. سپس، براى برادران بزرگ، ن??اق و مرگ پیش خواهد آمد. و از چنین برمى???آید که ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به ترکیه (و مقدونیه) به تصر?? خود درخواهد آورد: شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، دیده خواهد شد. در مرکز رن، جنگ و خشکسالى به بار مى???آید، کمک خیلى دیر مى???رسد. پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جاى دیگر مى???گوید: (مقدونیه) را به محاصره درمى???آورد.تو اى ??رانسه! اگر، از آبهاى لیگوریا گذر کنى؛ خود را، در میانه دریا و جزایر، در محاصره خواهى یا??ت؛ و پیروان محمد، در برابر تو خواهند ایستاد. و همچنین تو، اى دریاى آدریاتیک! استخوان خران و اسبان را خواهى جوید.و باز مى???گوید: آن مرد، با سلاحها و آتش درخشان، در نزدیکى دریاى سیاه، از پرشیا براى تسخیر ترابوزان خواهد آمد. ??اروس و میتیلن به لرزه در خواهد آمد؛ خورشید، دریاى آدریاتیک را که مملو از اجساد اعراب است؛ روشن خواهد کرد. و سپس نوسترآداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدریجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح مى???دهد: "کسو??ى در پیش خواهد بود که از زمان آ??رینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است..."که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مى???شود: ??إذا برق البصر و خس?? القمر و جمع الشمس و القمر یقول الإنسان یومئذ أین الم??رّ. هنگامى که بینایى خیره مى???گردد، و ماه ??رو مى???رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مى???گوید: به کجا ??رار کنم؟ "مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پیش خواهد تاخت. از سوى اهالى بیزانس به او خیانت خواهد شد. از شهر قدیمى رودس به پیشواز او خواهند آمد، از جانب هانگرى [مجارستان] متحمل آزار بسیار خواهد شد.""در حوالى دریاى آدریاتیک بر اثر تو??انى عظیم، کشتى غرق مى???شود و زمین به لرزه درآید و به سوى آسمان پرتاب مى???شود و دوباره ??رو مى???ا??تد؛ در مصر جنبش پیروان محمد ا??زایش مى???یابد و پیکى به (آن سوى مرزها) ??رستاده مى???شود تا خبر را اعلان کند.""... شهرها آلوده و کثی?? گشته، باعث اعتراض و شرمسارى زیادى خواهد شد، و تاریکى و جهل ??قط با درخشش نور از بین مى???رود و با تغییراتى حکومت جهل و ظلمت پایان خواهد یا??ت..."رهبرى اصلى مشرق زمین با شورشهاى زیادى روبرو خواهد شد، که اکثراً از طر?? شمالى???ها و غربى???هاى مغلوب شده است، که عده???اى کشته و برخى مورد آزار قرار گر??ته???اند و بقیه در حال گریزند و ??رزندانشان که از زنان متعددى هستند، زندانى شده???اند.م.پ. ادوارد در کتاب خود در باب پیشگوئیهاى نوسترآداموس نقل مى???کند که سانتورى هشتم، قطعه ۶ مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است: "... جنگ و خونریزى براى مرتبه سوم حتمى است؛ آتش به حدى است که دریاها به جوش مى???آید و از دولت???ها ??قط دو دولت و از جهان ??قط نیمى باقى مى???ماند..."شاهزاده لیبیایى [که نماینده حکومت ایران است] در غرب به قدرت خواهد رسید، یک ??رانسوى از اعراب به شدت مکدر خواهد شد، دانشمند ادیب [ادبا] خود را با اوضاع و??ق خواهند داد، زبان عرب بر ??رانسه پیشى مى???گیرد..."در نزدیکى سوربن جهت حمله به مجارستان قهرمانى از اهالى برودها [سیاه???پوستان] به آنان هشدار خواهد داد. رهبر بیزانس، سالون از اسلاوینا، آنان را به شریعت محمد[(ص)] در خواهد آورد. همچنین نوسترآداموس در چنین مى???سراید که: »امپراتورى مقدس به آلمان خواهد آمد؛ پیروان اسماعیل جایگاه بى???مانع خواهند یا??ت. آدمهاى نادان همچنان خواستار کارمانى [شریعت کهنه] هستند. تمامى حمایت کنندگان [محمد(ص)] سراسر گیتى را خواهند پوشاند."بنابراین، نوسترآداموس در اغلب سانتورى???ها از جمله سانتورى ۵ نسبت به ??تح جهان به وسیله شریعت حضرت محمد(ص) به غرب و تمدن غربى هشدار مى???دهد و به جهانیان اعلام مى???کند که روزى مسلمانان به رهبرى ایران و تمدن ایرانى بر جهان مسلط خواهند شد که این بى???شک در پیوند با گسترش و جهانى شدن انقلاب اسلامى ایران است. مهمترین پیشگویی های نوستر آداموس :هنری دوم از ??رانسهقبل از وقوع حادثه هیچکس در دربار ??رانسه جرات نداشت سخنی از پیشگوئی نوستر اداموس به میان اورد.او نحوه مردن شاه هنری را پیشگوئی کرده بود:شیر جوان ??ایق خواهد امد بر شیر پیردر نخستین یورش در صحنه نبرداو چشمهای خصم خود راکه در مح??ظه ای طلایی قرار داردسوراخ خواهد کرد.با دو زخم و یک زخم و بعد مرگی سخت.۴سال بعد در ۱۵۵۹ این پیشگوئی بوقوع پیوست.هنری که یکی از نشانه های خانوادگیش شیر بود با ا??سری جوان بنام مونتگمری (??رمانده گارد اسکاتلندیش) دوستی نزدیکی داشت.این ا??سر روزی بی مقدمه به او حمله کرد و کلاهخود او را با نیزه سوراخ کرد و او از ناحیه سر و گردن به سختی مجروح شد و بعد از ۱۰ روز عذاب درگذشت.پیشگوئیهای شگ??ت انگیز نوستر اداموس: برای کاترین دومدیسی (همسر هنری) ضربه ای سخت بود اما باعث شد تا او به آداموس ایمان اورد و از مریدان او شود.نوستر نیز به عنوان قدرشناسی تصویر تمام ??رمانروایان اینده ??رانسه را در قصر او بر روی اینه ای منعکس کرد.شاید اینکار از بازتاب نقاشیهایی که در اتاق مجاور نصب شده بود: بر روی اینه بوجود امد.اما کاترین که خرا??اتی بود به شدت تحت تاثیر قرار گر??ت و حمایت از نوستر اداموس را کاملا بر عهده گر??ت و نوستر با پشتیبانی ملکه توانست با ??راغ خاطر به پیشگوئی اینده بپردازد.نوستر پیشگوئی کرد که ۳ ??رزند پسر کاترین قبل از او خواهند مرد.ناپلئون:نوستر اداموس ظهور ناپلئون را پیشگوئی کرده و از او به عنوان نخستین ضد مسیح نام می برد (دومین ضد مسیح هیتلر و سومین ضد مسیح هنوز ظهور نکرده است) درباره رسیدن ناپلئون به قدرت و سالهای امپراتوریش می نویسد:امپراتوری نزدیک ایتالیا زاده خواهد شد کهامپراتوری را قدر بسیار خواهد نهاد.ناپلئون هم قدرت سیاسی ??رانسه را بالا برد و هم قدرت نظامی ان را.نوستر درباره سرانجام ناپلئون چنین پیشگوئی کرده است:امپراتور بزرگ تبعید خواهد شدبه مکانی کوچکو دوباره سر بر خواهد داشتو در مکانی کوچک سرنوشتشبه اخر خواهد رسید.ناپلئون به جزیره کوچک الب تبعید شد اما بعد از ۱۰۰ روز از انجا گریخت و دوباره قدرتش را احیا کرد و سرانجام در جزیره سنت هلن درگذشت.لوئی پاستور :پیشگوئیهای نوستر در مورد وقایع جدید به اندازه وقایع قدیم قابل توجه است.در این مورد هم نام و هم تاریخ ماجرا ذکر شده است:پاستور جوان رب النوعی تکریم: خواهد شدان هنگام که ماه چرخش خود را به پایان رساند.وقتی پاستور در ۱۸۸۹ انستیتو پاستور را تاسیس کرد کش??یات بزرگی در علم پزشکی به ظهور رسید.چرخش ماه به دور زمین هر ۱۹ سال یکبار ات??اق می ا??تد.یکی از این چرخشها در ۱۸۸۹ کامل شد.آدول?? هیتلر :نوستر چند پیشگوئی خارق العاده و دقیق درباره رهبر نازیها کرده است.در یکی از آنها خلاصه ای از زندگی او را ارائه می کند و از مرگ نامعلوم او سخن می گوید:در کوهستانهای اتریس نزدیک رایناز پدر و مادری معمولی زاده خواهد شد مردی که مدعی د??اع از لهستان و مجارستان خواهد بودپایان کار او هرگز دانسته نخواهد شد.شعر دیگری از نخستین سالهای جنگ وقتی که ارتش المان در طول جبهه بسوی ??رانسه به حرکت درامد حکایت دارد.اگرچه بیشتر کشورهای اروپا بر ضد هیتلر و یا به گ??ته نوستر: هیستر متحد شده بودند اما او مدتی ??اتح بی چون و چرای نبردها بود:جانوری وحشی و پر اشتها از رودها خواهد گذشتو جنگجویان عظیمی بر علیه این جانور هیستر خواهند جنگید.نوستر همچنین از سلاحهایی سخن گ??ته که صدای انها در اسمانها شنیده خواهد شد و ماشینهای پرنده ای که از انها اتش خارج خواهد شد (به هواپیما و بمبارانها و موشکهای وی-۲ اشاره دارد) نوستر تصویری زنده از خلبانها با ماسک ***یژن و کلاه و لوله های اتصال ارائه می دهد.او از نیمه انسان نیمه خوکهایی که در صحنه نبرد در اسمانند سخن می گوید.درباره آیندهنوستر به سومین جنگ جهانی در پایان قرن بیستم اشاره داشت که در نیمکره شمالی و بعد از اتحاد دو ابرقدرت بر علیه شرق بوقوع می پیوندد:وقتی قدرتهای نیمکره شمالیبا هم متحد شونددر شرق ترس و هراسی هولناکبر می خیزدروزی دو رهبر بزرگ با یکدیگردوست خواهند شد و سرزمین جدید به اوج اقتدارخواهد رسیدانگاه مردی خونخوار دوباره ظهور خواهد کرد.مرد خونخوار به عنوان سومین ضد مسیح جهان شناخته شده است و در چین ظهور خواهد کرد.سرزمین جدید در مکاش??ات نوستر: همان امریکاست.بنابراین نوستر از جنگ بین امریکا و روسیه بر علیه چین سخن گ??ته است.حتی تاریخ دقیق این جنگ را نیز مشخص کرده است:از ۱۹۹۹ه??ت ماه گذشتهاز اسمان پادشاه وحشت ??رو خواهد امدقبل و بعد از ان جنگ سلطنت خواهد کرد.نیمکره شمالی اسیب ??راوان خواهد دید و قحطی عظیمی که در نتیجه ا??ات بوجود می اید نیمکره شمالی را ??را می گیرد (بیشتر پیشگویان سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ را پایان جهان به سبب جنگ جهانی سوم ذکر کرده اند)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...