رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
mohammads77

آموزش کامل دستورات cmd در ویندوز(مهم)

پست های پیشنهاد شده

سلامی 2باره

خب اینبار دیگه دستورات و تمام کارهایی که با برنامه CMD میتوان انجام داد رو اینجا میذارم...

 

برای باز کردن CMD به 6 روش می توان عمل کرد :

1. Start > All Programs > Accessories > Command prompt

2. Start > Run > (type) cmd

3. winkey + R > (type) cmd

4. Create ShorCut

5. Start By Batch File

6. C:\windows\system32\cmd.exe

 

دستورات :

 

دستور ASSOC

برای تغییر و نشان دادن اینکه چه ??ایلی با چه برنامه ای باز شود. (در ویندوز 7 ممکن است به درستی جواب ندهد)

ASSOC.txt=textfile

دستور ATTRIB

برای نشان دادن وضعیت ??ایل ها از جمله مخ??ی بودن و یا سیستمی و ??قط خواندنی و...

برای از حالت در آوردن ، در کنار پارامتر حر?? - را وارد کنید و برای به حالت در آوردن ، از حر?? + است??اده کنید.

[

code

]

ATTRIB –R –H –S C:\boot.ini

[/code]

دستور BREAK

برای شکست خط است.

BREAK

دستور BCDEDIT

برای ویرایش ??ایل بوت و نشان دادن مکان ??ایلی که رایانه را روشن می کند.

BCDEDIT

دستور CACLSبرای نشان دادن اینکه دسترسی امکان پذیر است یا نه.

CACLS D:

دستور CALL

برای اجرا کردن یک بچ ??ایل است??اده می شود.

CALLS d:\a.bat

دستور CD

مسیر کلی را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.

CD /D D:peachlearn32

دستور DHCP

برای نشان دادن وضعیت ص??حه ها به کار می رود.

DHCP

دستور CHDIR

در واقع همان دستور CD است.

CD /D D:\peachlearnBREAK

دستور CHKDSK

وضعیت درایور را نشان می دهد از جمله ??ضای مصر?? شده و مانده.

CHKDSK D:

دستور CHKNTFS

برای نشان دادن اینکه درایوری دارای ??رمت NTFS را دارد یا نه.

CHKNTFS D:

دستور CLS

برای پاک کردن ص??حه کامنت است??اده می شود.

CLS

دستور CMD

یک کامنت جدید را باز می کند.

CMD

دستور COLOR

متوانید رنگ کامنت را عوض کنید.

COLOR 2

دستور COMP

برای ترکیب کردن دو ??ایل در یک ??ایل

COMP D:\1.TXT D:\3.TXTCLS

دستور Compact

برای ??شرده کردن یک ??ایل یا پوشه به کار می رود

COMPACT /C D:\peachlearnCMD

دستور Convert

برای عوض کردن ??رمت FAT به ??رمت NTFS است??اده می شود.

CONVERT C: /FS:NTFSCMD

 

دستور Copy

برای کپی کردن ??ایل ها است??اده می شود.

COPY d:\3.txt d:\20CMD

دستور Date

برای نمایش یا تغییر تاریخ است??اده می شود.

DATE 10-10-2222

دستور Del

برای حذ?? ??ایل یا ??ایل ها به کار می رود.

DEL /Q /S D:\2.TXT

دستور Dir

برای نشان دادن اینکه چه ??ایل هایی در درایو است.

DIR C

دستور Diskcompt

برای ??شرده کردن ??ایل ها و ذخیره بر روی ??لاپی است??اده می شود.

DISKCOMP

دستور Diskcopy

در واقع همان دستور بالا است. اما ??ایل ها را کپی می کند.

DISKCOPY

دستور Diskpart

برای نشان دادن پارتیشن درایو ها است??اده می شود.

Diskpart D:

دستور Doskey

برای ایجاد ماکرو ها و ویرایش خط های کامنت است??اده می شود.

DOSKEY

 

دستور DriverQuery

برای نشان دادن تمام قطعات نصب شده بر روی سیستم است??اده می شود.

DISKQUERY

دستور ECho

برای خاموش کردن خط ??عال کامنت به کار می رود.

Echo Off Or Echo On

دستور Erase

همان دستور حذ?? است.

Erase

دستور Exit

برای خروج از کامنت است??اده می شود.

Exit

دستور FC

محتویات 2 ??ایل متنی را نشان می دهد.

Fc d:\1.txt d:\2.txtCLS

دستور Find

جستجو را درون ??ایل های بررسی می کند.

Find "1.txt"

دستور Findstr

جستجو را درون ??ایل ها بررسی می کند.

FINDSTR d:\1.txt

دستور For

برای باز کردن ??ایل هایی از یک منبع اصلی.

For d:\data1.cab saxas.bat

دستور Format

برای ??رمت کردن درایور ها است??اده می شود.

Format D:

دستور Fsutil

برای به دست آوردن اطلاعاتی از ??ایل های سیستمی است??اده می شود.

FSUTIL fsinfo c:\autoexec.bat

دستور Ftype

تقریبا همان دستور Assoc است.

Ftype

دستور Gpresult

تقریبا همان gpedit.msc است.

Gpresult /r

دستور Graftabl

برای بدست آوردن شماره برنامه باز شده است??اده می شود.

Graftabl

دستور Help

راهنمای دستور های کامنت.

Help

دستور Icacls

برای گر??تن بک آپ و... از ??ایل ها است??اده می شود.

ICACLS [drivename:] path

دستور If

برای پردازش در ??ایل های بچ است??اده می شود.

If/?

دستور Label

برای تغییر نام درایور ها است??اده می شود.

Label D: Software

دستور MD

برای ایجاد پوشه است??اده می شود.

MD D:\sxs

دستور Mkdir

برای ایجاد پوشه های تو در تو است??اده می شود.

Mkdir d:\sxs\sxs\sxs\sxs\32

دستور Mklink

پوشه ای بسازید که به راحتی باز نشود.

MKLINK /d /h /j d:\1.txt 0

دستور Mode

قطعات سخت ا??زاری نصب شده را نشان می دهد.

Mode

دستور More

برای نشان دادن ??ایل های متنی و چمد کاربرد دیگر است??اده می شود.

More D:\1.txt

دستور Move

برای انتقال ??ایل است??اده می شود.

Move D:\1.txt G:

دستور Openfiles

اگر با رایانه ای دیگر ارتباط داشته باشید ، ??ایل های آن را نشان می دهد.

Openfiles

دستور Path

مسیر جاری را نشان می دهد.

Path

دستور Pause

باعث توق?? موقت می شود.

Pause

دستور Print

برای چاپ یک ??ایل متنی مورد است??اده قرار می گیرد.

Print D:\1.txt

دستور Prompt

برای ویرایش کامنت است??اده می شود.

Prompt $b $t

دستور RD

برای حذ?? یک پوشه به کار می رود.

RD d:\sxs\sxs\sxs\32

دستور Defective

برای بازگردانی یک ??ایل از دیسکت خارجی است??اده می شود.

Defective I:\peachlearn.html

دستور REM

برای ضبط پیام هایی که از یک ??ایل خاص انتشار می شود است??اده می شود.

REM c:\autoexec.bat

دستور REN

برای تغییر نام یک ??ایل و حتی پسوند است??اده می شود.

REN D:\1.txt 2.html

دستور Rename

همان دستور بالا است.

Rename E:\1.txt 2.txt

دستور Replace

برای جایگزین کردن ??ایل ها با هم است??اده می شود.

Replace

دستور RMDIR

برای حذ?? پوشه های تو در تو به کار می رود.

RIMDIR

دستور Robocopy

تقریبا همان ??رمان کپی است. (البته کمی پیشر??ته تر)

Robocopy

دستور Set

مسیر برنامه و پوشه های مهم را نشان می دهد.

Set

دستور SC

برای کار با سرویس ها به کار می رود.

SC Strat Netlogon

دستور Schtasks

همه برانامه هایی که در زمان مشخصی شروع می شوند را نشان می دهد و حتی برنامه ای را می توان در زمان مشخصی باز کند.

Schtasks

دستور Shutdown

برای خاموش کردن رایانه است??اده می شود.

Shotdown -r -t 00

دستور Sort

ترتیب ??ایل ها را مشخص می کند و البته کاربرد مهمی ندارد.

Sort

دستور Start

یک برنامه را اجرا می کند.

Start D:\2.txt

دستور Subst

برای ساختن یک درایور از یک پوشه

Subst X: D:\Software

دستور Systeminfo

اطلاعات سیستم را نشان می دهد.

systeminfo

دستور Tasklist

همه برنامه های ??عال را نشان می دهد.

tasklist

دستور Taskkill

یک برنامه را قطع می کند

TASKKILL /pid [shomare barname]TASKKILL /pid 2128tasklist

دستور Time

زمان سیستم را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.

TIME 10:10:10

دستور Title

عنوان کامنت را عوض می کند.

title PeachLearn

دستور Tree

وضعیت پوشه یا درایو ها را به صورت درختی نشان می دهد.

Tree D:

دستور Type

متن درون یک ??ایل را باز می کند.

Type D:\2.txt

 

دستور Ver

نسخه ویندوز را نشان می دهد.

ver

دستور Vol

شماره دیسک یا درایو را نشان می دهد.

vol d:

دستور Net User

کاربرانی که از رایانه است??اده می کنند را نشان می دهد.

net user

دستور net start

یک سرویس را شروع می کند.

net start tlntsvr

دستور net stop

یک سرویس را متوق?? می کند.

net stop tlnstvr

دستور IPConfig

آدرس آیپی شما را نشان می دهد.

ipconfig

 

دستور Ping

آیپی هد?? را نشان می دهد و همچنین از ??عال بودن مقصد هم گزارش می دهد.

 

 

توضیج دستورات مهم :

 

 

دستور ATTRIB

این دستور دارای پارامتر های زیر را است :

+ Sets an attribute. - Clears an attribute. R Read-only file attribute. A Archive file attribute. S System file attribute. H Hidden file attribute. I Not content indexed file attribute. [drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process. /S Processes matching files in the current folder and all subfolders. /D Processes folders as well. /L Work on the attributes of the Symbolic Link versus. the target of the Symbolic Link.

 

 

سوییچ های مهم : + و - و R و A و S و H

 

 

دستور Copy

همانطور که قبلا توضیح دادیم برای کپی کردن ??ایل ها به کار می رود.

Copy [drive1:path:filename] [drive2:path]Copy D:\2.txt g:

 

دستور MD

یک یا چند پوشه درست می کند.

 

Md D:\3\3\3\3\3\3\3

 

دستور RD

یک یا چند پوشه را حذ?? می کند.

 

 

Rd D:\3\3\3\3\3\3\3

 

دستور RN

همانطور که در بالا گقته شد ، می توان ??رمت ??ایل ها را هم عوض کرد.

Ren d:\*.txt d:\*.html

 

نکته : *.* به معنایهر ??ایل با هر ??رمتی است.

 

 

دستور Subst

همانطور که گ??ته شد برای ساخت یک درایو از یک پوشه

SUBST Z: c:\windows SUBST X: C: SUBST V: C:\windows\system32

 

و برای حذ?? درایو

SUBST /d z: SUBST /d x: SUBST /d v:

 

دستور Netuser

می توان کاربری را اضا??ه یا کم کرد.

Net user peachlearn /add Net user peachlearn /del

 

و برای دادن پسورد به کاربر

Net user peachlearn password /add

 

نکته : برای حذ?? کاربر دیگر پسوند نمی خواهد

 

 

دستور Echo

برای نشان دادن پیغام از آن است??اده می شود.

@echo off Echo peachlearn

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ای کاش تمام پارامترهای هر دستور را هم کامل توضیح می دادی

این آموزش کامل نیست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...